A Cooptech Kft. Általános Beszerzési Feltételei


Letöltés PDF formátumban
 
A  Cooptech  Kft.  (a  továbbiakban:  „Vevő”)  és  a  számára  termékeket  szállító  vagy  szolgáltatásokat
nyújtó  vállalkozások  (a  továbbiakban  „Szállító”)  közötti  szerződéses  viszonyra  minden  esetben  jelen
Általános Beszerzési Feltételek alkalmazandók.


1. Általános feltételek
Szállító és Vevő közötti jogviszonyra – egyéb, ettől eltérő megállapodás hiányában - kizárólag a jelen
Általános  Beszerezési  Feltételek  (továbbiakban:  „ÁBF”)  érvényesek.  Szállító  jelen  ÁBF  pontjaival
ellentétes Eladási Feltételei a szerződés tekintetében érvénytelenek minősülnek.
A  Szállító  által  a  szerződés  szerint  biztosított  termékek,  dokumentáció,  ill.  szolgáltatások  (a
továbbiakban  „Áru”)  fenntartás  nélküli  átvétele,  illetve  a  Szállító  számlájának  kiegyenlítése  sem
értelmezhető  Szállító  Általános  Üzleti  Feltételeinek  elfogadásaként.  A  Szállítóval  kötendő  további
szerződésekre is érvényes a jelen ÁBF.


2. Szerződés megkötése és terjedelme
2.1.  Vevő  ezennel  kijelenti,  hogy  minden  írásos  Megrendelésére  vonatkozik  a  jelen  ÁBF.  Szállító
feladata  a  Megrendelést  öt  (5)  munkanapon  belül,  fenntartás  nélkül  visszaigazolni  (a
továbbiakban „Visszaigazolás”). A Vevő Visszaigazolás hiányában elállhat Megrendeléstől, azaz
a Megrendelés a Vevőt továbbiakban nem kötelezi.
2.2.  Eltérő  tartalmú  egyéb  írásos  megállapodás  hiányában,  az  áru  leszállítása  azt  feltételezi,  hogy
Szállító jelen ÁBF feltételeit elfogadta.
2.3.  Szerződéskötést  követően,  a  megállapodott  szállítási  terjedelemtől  csak  Vevő  írásban  adott
hozzájárulásával szabad eltérni.
2.4.  Szállító  kötelessége  Vevő  által  támasztott  követelményeket  a  Szerződéskötés  előtt  alaposan
megvizsgálni,  és  Vevőt  írásban  figyelmeztetni  a  szerződés  rendeltetésszerű  végrehajtását
akadályozó  körülményekre  még  a  Szerződéskötés  előtt.  A  Szerződés  létrejötte  után  felmerülő
akadályok esetén a Szállító haladéktalanul köteles a Vevőt értesíteni.
2.5.  Szállító  garantálja  az  általa  szállított  áru  hibamentességét,  specifikációjának,  ill.  a  Vevő  által
szerződésszerűen  megjelölt  rendeltetésnek  való  megfelelőségét.  Szállító  garantálja  az  áru
kiszállításakor elvégezte a hibamentes minőségét ellenőrző vizsgálatot.
2.6.  Szállítási  terjedelem,  konstrukció  és  kivitelezés  tekintetében,  Vevő  jogában  áll  a
Szerződéskötést követően is ésszerű változtatásokat kérni. Az ezzel kapcsolatos többletköltség,
költségcsökkenés, ill. szállítási határidő tekintetében a Felek közösen állapodnak meg.


3.  Árak, fizetési feltételek
3.1.  A  megállapodás  szerinti  árak  rögzítettnek  tekintendők.  Az  Európai  Unió  (EU)  határain  belüli
szállítás esetén az árak DDU paritásra, az EU-n kívülről érkező szállítás esetén DDP (Incoterms
2000)  paritásra  vonatkoznak.  Az  ár  magába  foglalja a  csomagolási  költséget,  de  nem
tartalmazza  a  törvény  szerinti  forgalmi  adót.  Vevőtől  követelt  minden  egyéb  helyi  adó,  illeték,
stb. megfizetése Szállítót terheli.
3.2.  Az  átadott költségelőirányzatok és árajánlatok érvényességi  idejük alatt  a Szállítót kötelezik és
Vevő számára díjtalanok.
3.3.  Amennyiben  Szállító  beszerelési,  beüzemelési  vagy  egyéb  az  Áruval  kapcsolatos  munkákat  is
vállalt tartozik viselni ezek szükséges járulékos költségeit.
3.4.  Külön  megállapodás  hiányában,  Vevő  a  számla  és  az  áru  beérkezésétől,  ill.  a  szállítási
terjedelem  teljesítésétől  és  a  jelen  ÁBF-ben  megfogalmazott  feltételeknek  megfelelő  számla
kiállítástól számítva, az alábbi határidőre köteles fizetni (fizetési határidő): (i) levonás nélkül 60
napra;  vagy  a  Vevő  döntése  alapján  (ii)  3%  levonás  (skontó)  mellett  14  napra.  A  fizetés  a
számla ellenőrzésének fenntartásával esedékes.
3.5.  A  Szállító  köteles  a  Szállítólevélen,  Teljesítési  igazoláson,  a  számlán  és  egyéb  a
megrendeléshez  kapcsolódó  dokumentumokon  a  Vevő  Megrendelésnek  sorszámát  feltüntetni.

Ennek  hiányában  a  vevő  jogosult  a  Számlát  ellenőrzés  nélkül  javításra  visszaküldeni  a
Szállítónak.  
3.6.  Amennyiben  egy  számla  több  megrendelésre  vonatkozik,  a  Szállítónak  az  adatokat
megrendelésenként külön-külön kell feltüntetni.
3.7.  Vevő  jogosult  esedékes  fizetéseit  ellenköveteléseivel  szembeállítva  visszatartani,  valamint
beszámítást bejelenteni.


4.  Szállítás, határidők, szállítási késedelem, kártérítés, késedelmi kötbér
4.1.  A megállapodott határidők kötelező érvényűek. A szállítási határidő betartása az áru és a teljes
kísérő dokumentáció beérkezését jelenti a megállapodásban rögzített szállítási címre.
4.2.  Azon  esetekben,  amikor  a  megállapodás  szerinti  paritás  nem  DDP/DDU/CFR  vagy  CPT,  a
Szállító köteles  Vevő speditőrével egyeztetni és köteles az árut a rakodás és feladás számára
szükséges idő figyelembe vételével elszállítás céljára készenlétbe helyezni.
4.3.  Vevő kifejezett hozzájárulása hiányában részszállítás nem megengedett.
4.4.  A  megállapodás  szerinti  határidők  elmulasztása  esetén  Szállító  késedelembe  esik.  A
késedelmes  szállítás  vagy  teljesítés  fenntartás  nélküli  elfogadása  nem  értelmezhető  úgy,  hogy
Vevő a késedelem miatt őt megillető kártérítés igényéről lemondott.
4.5.  Amennyiben  Szállító  előre  látja,  hogy  –  akár  határidő,  akár  minőség  tekintetében  –
szerződésszerű teljesítése akadályba ütközik, köteles erről Vevőt azonnal, írásban – a akadály
leírásával – értesíteni.
4.6.  Szállítási  késedelem  esetén,  Vevő  köteles  Szállítónak  ésszerű  póthatáridőt  adni.  Póthatáridő
kitűzése  a  Szállítót  nem  mentesíti  a  késedelmes  szállítás  miatt  Vevő  számára  keletkezett  kár
megtérítésétől.
4.7.  Az  általa  kitőzött  póthatáridő  elmulasztása  esetén  Vevő  jogosult  a  kérdéses  árut  Szállító
nevében  és  kockázatára  más  forrásból  beszerezni,  ill.  a  teljesítéssel  harmadik  felet  megbízni.
Az ezzel kapcsolatos költségek és ráfordítások Szállítót terhelik. Fentiek mellett, Vevő jogosult a
Szerződést felmondani.
4.8.  Szükség esetén, különösen akut veszély elhárítása,  ill.  a nagyobb kár megelőzése érdekében,
Vevő  jogosult  a  4.8.  szakaszban  felsorolt  intézkedéseket  előzetes  bejelentés  nélkül  is
meghozni.
4.9.  Fenti  rendelkezéseken  túlmenően,  Vevő  jogosult  az  Áru  szállítási  késedelme  illetve  a
Szerződésben  meghatározott  dokumentáció  szállítási  késedelme  esetén  minden  megkezdett
naptári  napja  vonatkozásában,  a  szerződés  értékéhez  mérten  1%,  összesen  legfeljebb  10%
késedelmi kötbért követelni. A kötbér a kártérítési igénybe beszámítandó.


5.  Titoktartás
Vevő  által  közölt  minden  információ,  (ideértve  az  alábbiakat  is:  az  átadott  tárgyak  jellemzői,
dokumentáció,  rajzok,  programok,  egyéb  ismeretek  és  tapasztalatok)  bizalmasnak,  harmadik  felek
előtt  titokban  tartandónak  minősül,  kivéve,  ha  az  információ  bizonyíthatóan  közismert.  Az  információ
Vevő kizárólagos tulajdonát képezi, Szállítónál csakis azon személyek hozzáférése megengedett, akik
a megrendelés teljesítésében részt vesznek, és Szállító őket titoktartásra kötelezte.
Vevő  kifejezett  hozzájárulása  hiányában,  ez  az  információ  –  kivéve  a  Vevő  felé  történő  kiszállítást  –
nem  sokszorosítható,  üzleti  célokra  nem  használható.  Vevő  kérésére  a  tőle  származó  információt  –
másolatokat, feljegyzéseket, kölcsönbe adott tárgyakat – haladéktalanul és maradéktalanul vissza kell
szolgáltatni, ill. meg kell semmisíteni, megfelelő írásos nyilatkozat kiadása mellett.
Fent  meghatározott  információ  tekintetében,  Vevő  minden  jogát  fenntartja,  ideértve  a  szerzői  és
szakmai  védelmi  jogokat  is.  Amennyiben  Vevő  az  információt  harmadik  féltől  kapta,  a  fenntartás  a
harmadik fél javára is érvényes.
Szállító  számára  tilos  Vevő  tervei,  rajzai,  modelljei,  stb.,  továbbá  bizalmasan  kezelendő  adatai
alapján,  Vevő  tulajdonát  képező  szerszámokkal  vagy  azokról  másolt  szerszámokkal  gyártott
termékeket saját céljaira használni, harmadik félnek felajánlani és átadni.

 
6.   Szellemi tulajdon védelme
6.1.  Szállító  és  Vevő  jogviszonya  keretében  keletkezett,  szerzői  védelemre  jogosult  találmányok,
különösen  fejlesztési  teljesítmények  tekintetében, Szállító  Vevő  részére  előzetesen  garantálja
az  ingyenes,  átruházható  és  időben  korlátlan  használat  jogát.  Szállító  szervezési
intézkedésekkel  biztosítja,  hogy  fenti  kötelezettségének  igénybevétel  és  átruházás
szempontjából eleget tesz.
6.2.  Szállítónak  tudomása  van  arról,  hogy  Vevő  termékei  világszerte  üzemi  használatba  kerülnek.
Erre  való  tekintettel,  Szállító  szavatolja,  hogy  Vevőnek  szállított  termékeit  harmadik  felek
szellemi tulajdon védelmi jogai nem terhelik, különösen azt, hogy  a szállított termékek eladása
és  használata  szabadalmakat,  licenceket  és  egyéb  védelmi  jogokat  nem  sért.  Szállító
kötelessége  Vevőt  ezen  a  címen  támasztott  igényektől  mentesen  tartani  (jogi  eljárások
költségeit  is  ideértve).  Vevő  köteles  a  szállított  termékek  és  egyéb  teljesítmények  használati
jogát a jog szerinti tulajdonosoktól Szállító részére megvásárolni.
6.3.  Szállító  ezennel  Vevőt  feljogosítja  a  szállítási  terjedelem  feletti  szabad  rendelkezésre,
különösen továbbértékesítésére harmadik felek felé.
6.4.  A  védelmi  jogok  megsértéséről,  ill.  annak  kockázatáról  a  Felek  kötelesek  egymást
haladéktalanul tájékoztatni.
6.5.  A  szállítások  és  azokhoz  tartozó  dokumentáció terjedelmébe  tartozó  programok  (szoftver)
tekintetében,  Vevő  jogosult  azokat  a  Szerződésben  megjelölt  célokra,  a  megállapodásban
foglalt teljesítmény-adatok szerint használni. Vevő a programokról – külön megállapodás nélkül
is – biztonsági másolatot készíthet.


7.   Csomagolás, szállítólevél, számla, eredetigazolás, kiviteli nyilatkozat
7.1.  Az  árut  a  fuvar  igényeinek  megfelelően  kell  csomagolni.  A  kísérő  okmányok  helyességéért  és
teljességéért  Szállító  felelős.  Veszélyesnek  minősülő  áru  esetén,  Szállító  felelős  az
előírásoknak megfelelő csomagolásért, jelölésért, szállítóeszközért és útvonalért (közúti, vasúti,
folyami, tengeri vagy légi szállítás). Szállító köteles betartani a megrendelésben kikötött jelölési
és állagmegőrzési utasításokat.
7.2.  Minden  szállítmányhoz  Vevőnek  címzett  szállítólevelet  kell  csatolni.  A  Szállítólevélen  fel  kell
tüntetni az alábbi adatokat: Szállító neve, megrendelés azonosító száma, áru mennyisége, Vevő
és Szállító árukódjai/cikkszámai ha van ilyen, a szállítólevél kelte és azonosító száma, árucikkek
bruttó  és  nettó  súlyadatai,  továbbá  a  megrendelésben  Vevő  által  megadott  további  adatok  (pl.
lerakodási hely címe, projekt azonosító száma, stb.).
7.3.  Az  Európai  Unió  (EU)  területén  belül  székelő  Szállító  köteles  Vevő  felé  a  Vevő  ilyen  irányú
kérése  esetén  –  díjtalanul  –  dokumentálni  az  áruk  származását  (eredetigazolással),  továbbá
megadni az egyes cikkek vámtarifa-számát. Az EU területén kívülről származó áruk esetében a
szállítólevélen világosan fel kell tüntetni a "nem EU származású áru" jelölést.
7.4.  Európai  Unió  (EU)  területén  kívül  székelő  Szállító  köteles  –  a  vámtarifa-számon  és  a
kedvezményezett  származás  igazolásán  túlmenően  –  igény  esetén  a  szállítmányhoz  díjtalanul
mellékelni  az  áruk  származási  okmányát  (eredetigazolás).  Nem  megfelelő,  hiányos,  ill.  hibás
származási  okmány  miatt  felmerült  költségeket  Szállító  köteles  Vevőtől  teljes  egészében
átvállalni.
7.5.  Ajánlatában,  megrendelés  visszaigazolásában,  ill.  számláján  Szállító  köteles  Vevőt  az  export
esetleges korlátozásairól érthetően tájékoztatni.  


8.  Vis Major
Vis major minősített esetei, a lázadás, hatósági intézkedés, egyéb kivédhetetlen események Vevőt az
esemény  időtartamára  mentesítik  kötelezettségeinek  teljesítése  alól.  Emellett,  Vevő  –  egyéb  jogait
nem  csorbítva  –  jogosult  a  Szerződéstől  teljesen  vagy  részlegesen  visszalépni,  amennyiben  az
esemény időtartama jelentős, és beszerzési igényét jelentősen csökkenti.


9.  Kockázat átszállása
Az  áruval  kapcsolatos  kockázat  mindaddig  Szállítót terheli,  amíg  Vevő  vagy  képviselője  az  árut  a
Szerződésben meghatározott szállítási címen át nem vette. Amennyiben Szállító felállítási, szerelési,
üzembe helyezési munkát vállalt, a kockázat mindaddig Szállítót terheli, amíg Vevő vagy képviselője a
teljesítést igazoltan el nem fogadta.  
 
10.  Garancia, szavatosság
10.1.  Tárgyi  hiányosságként  értelmezendő  a  megállapodott  és  ténylegesen  leszállított
szállítási terjedelem közötti eltérés, különösen, de nem kizárólag a mennyiségi vagy minőségi
eltérések.
10.2.  Az  áru  átvételekor  Vevő  jogosult  a  szállítmány  tárgyi  hiányosságtól  mentességét
vizsgálni,  különös  tekintettel  a  szállítmány  teljességére,  az  áru  azonosságára  és
alkalmasságára.  Vevő  jogosult  az  árut  megvizsgálni,  mihelyt  a  vizsgálat  a  szokásos
ügymenet  szerint  elvégezhető.  Vevő  jogosult  a  talált  tárgyi  hiányosságokat  haladéktalanul
kifogásolni. Szállító ezennel lemond a később bejelentett kifogások elutasítását illető jogáról.
A  bizonyítás  egyéb  formáinak  fenntartása  mellett,  darabszámok,  súlyok  és  méretek
tekintetében,  az  átvételkor  elvégzett  ellenőrzés  során  Vevő  által  megállapított  értékek
irányadók.
10.3.  Tárgyi  hiányosság  esetén,  a  Szállító  köteles a  hiányt  pótolni.  Pótlás  tekintetében,
Vevő jogosult utólagos javítást vagy pótló szállítást igényelni.  
10.4.  Eltérő  megállapodás  hiányában,  Vevő  tárgyi  hiányosság  elhárítására  vonatkozó  (pl.
jótállási  vagy  szavatossági)  igénye  a  végső  felhasználó  által  történt  hiánytalan  átvétel
(üzembehelyezés)  napjától  számított  24  hónapra,  de legkésőbb  a  Vevő  által  történt  átvétel
napjától  36  hónapra  évül  el.  Vevő  jogainak  érvényesítéséhez  elegendő  a  tárgyi  hiányosság
bejelentése az itt megadott határidőkön belül.
10.5.  Amennyiben  utólagos  hiánypótlás,  garanciális javítás/csere  szükséges,  Vevő  erre
Szállító  számára  megfelelő  határidőt  ír  elő.  Ha  Szállító  a  bejelentett  hiányt  a  megadott
határidőre  nem  pótolta,  Vevő  jogosult  a  hiányt  maga  pótolni,  ill.  a  pótlással  harmadik  felet
megbízni,  Szállító  nevében,  kockázatára  és  költségére.  Ezen  túlmenően,  Vevő  jogosult  a
Szerződést felmondani.
10.6.  Vészhelyzetben,  különösen  akut  veszély  elhárítása  vagy  nagyobb  kár  megelőzése
céljából,  Vevő  jogosult  a  fent  meghatározott  intézkedéseket  előzetes  bejelentés  nélkül
végrehajtani.
10.7.  A  10.4  bekezdés  szerinti  határidők  az  utólagos  javítás,  ill.  pótlólagos  szállítás
időtartamával  meghosszabbodnak,  mindaddig,  amíg  Szállító  pótlási  kötelezettségét
maradéktalanul nem teljesítette. Az utólag javított  vagy  szállított tételek tekintetében,  a 10.4
bekezdés szerinti határidők a pótlás teljesítésének napjától számítandók.
10.8.  Szállító  köteles  vállalt  kötelezettségeinek  elmulasztásáért,  ill.  az  ebből  keletkezett
károkért  térítést  nyújtani.  Emellett,  Vevő  jogosult  a  vételárat  csökkenteni,  ill.  a  Szerződéstől
visszalépni.  Ezen  jogosultsága  további  igényeit  nem  érinti,  különös  tekintettel  arra
vonatkozóan,  hogy  Szállító  köteles  viselni  a  10.1  –  10.6  bekezdésekben  meghatározott
intézkedések költségeit, megtéríteni a Vevőnél hiányos áruszállítás miatt felmerült ráfordítást
(például:  szállítási  költség,  munkadíj,  anyagköltség,  a  szokásos  mértéket  meghaladó
minőség-ellenőrzés költsége, Vevő által ügyfelei részére fizetett költségek).
10.9.  Amennyiben  Vevő  áruját  ügyfele  Szállító  árujának  hibái  miatt  nem  vette  át,
csökkentett  áron  vette  át,  vagy  egyéb  módon  terhelte,  Vevő  jogosult  a  terhet  Szállítóra
áthárítani.
10.10.  A  tárgyi  hiányosság  fennállásának  idejére  Vevő  jogosult  esedékes  fizetéseit
visszatartani.
10.11.  Ha  Vevő  felé  termékszavatossági  igény  merül  fel,  és  a  jogos  igény  Szállító
áruszállításának,  teljesítésének  hiányosságára  vezethető  vissza,  Szállító  köteles  Vevőt  az
igény  tekintetében  mentesen  tartani.  Vétkességtől  függő  szavatosság  esetén,  ez  a
kötelezettség csak akkor áll fenn,  ha  Szállító vétkessége megállapítható.  Amennyiben  a kár
oka Szállító felelősségének területén található, a bizonyítás Szállítót terheli. Ilyen esetekben
Szállító köteles viselni minden költséget és ráfordítást, ideértve az esetleges bírósági eljárás
vagy visszaszállítás költségét.
10.12.  Szállító  ezennel  kötelezi  magát  megfelelő  üzemi  és  termékfelelősségi  biztosítás
megkötésére,  amely  vonatkozik  a  termék  által  okozott  vagyoni  károkra  és  visszaszállítási
költségekre  is.  A  személyi  sérülésekre,  anyagi  károkra,  a  termék  által  okozott  vagyoni
károkra  és  visszaszállítási  költségekre  kiterjedő  fedezeti  összeg  eseményenként  legalább  1
millió EUR kell legyen. Vevő kívánságára, Szállító köteles a biztosítási kötvényt bemutatni.
 
11.  Tulajdonjog, szerszámok rendelkezésre bocsátása
11.1.  Szállító  tulajdonjogának  fenntartása  csakis  külön  megkötött,  kifejezetten  erre
vonatkozó megállapodás alapján lehetséges.
11.2.  Vevő által Szállító rendelkezésére bocsátott anyagok és szerszámok továbbra is Vevő
tulajdonát  képezik,  és  csakis  rendeltetésüknek  megfelelően  használhatók.  Az  anyagok
feldolgozása  és  alkatrészek  összeszerelése  csakis  Vevő  céljaira  megengedett.  Az  anyagai
felhasználásával előállított termékek tulajdonjoga Vevőt a rendelkezésére bocsátott anyagok
értékének arányában illeti meg. Szállító a terméket Vevő javára tárolja.
11.3.  Szállító  köteles  a  rendelkezésére  bocsátott  szerszámokon  Vevő  tulajdonjogát
egyértelműen  feltüntetni.  Emellett  Szállító  a  rendelkezésére bocsátott  szerszámot  csakis  a
Vevő  által  megrendelt  áru  előállításához  használhatja.  Szállító  köteles  a  Vevő  által
rendelkezésére  bocsátott  szerszámokat  tűzkár,  vízkár  és  lopás  ellen  újkori  értékükön
biztosítani.  Szállító  köteles  a  Vevő  által  rendelkezésére  bocsátott  szerszámok  előírt
karbantartását  és  ellenőrzését  saját  költségére,  határidőre  elvégezni.  Az  esetlegesen
fellépett üzemzavart, károsodást, Szállító köteles Vevő felé haladéktalanul jelezni.
11.4.  Szállító  köteles  a  rendelkezésére  bocsátott  anyagokat  és  szerszámokat  Vevő
kérésére azonnal visszaszolgáltatni. Szállító visszatartási joga kizárt.

12.  Dokumentáció
12.1.  Szállított árui tekintetében, a Szállító köteles megfelelni a  Vevő országában, továbbá
megrendelésben megadott végfelhasználás helyszínén érvényes előírásoknak és a szokásos
műszaki  színvonalnak,  továbbá  betartani  a  megállapodás  szerinti  biztonságtechnikai
előírásokat  és  műszaki  specifikációkat.  Szállító  köteles  megfelelő  minőségbiztosítást
létrehozni, működtetni és tanúsítatni.
12.2.  A  Szállító  köteles  a  szállításához  mellékelni  CE  Megfelelőségi  Nyilatkozatát  és  az
ennek  megfelelő  dokumentációt.  A  Szerződésben  megkövetelt  további  dokumentációk,
különösen, de nem kizárólag tervrajzok műbizonylatok, mérési jegyzőkönyvek megfelelőségi
nyilatkozatok, kalibrálási jegyzőkönyvek is a szállítási terjedelem részét képezik.
12.3.  A  szállított  Áruhoz  a  Szerződés  szerint  csatolandó  dokumentációkat  köteles  a
dokumentumokat  tíz  (10)  évig  megőrizni,  és  igény  esetén  Vevőnek  bemutatni.  Szállító
kötelessége ezt az igényt saját beszállítóira is maradéktalanul alkalmazni.


13.  Biztonság, környezetvédelem
13.1.  Azok a személyek, akik – Szállító megbízásából – a Szerződés teljesítése során Vevő
vagy  harmadik  fél  telephelyén  munkálatokat  végeznek,  kötelesek  az  ott  érvényes
munkarendet  betartani.  A  fenti  személyeket  a  munkahelyen  ért  balesetért  Vevő  felelőssége
kizárt, kivéve, ha a balesetet Vevő törvényes képviselőjének, ill. a teljesítésben közreműködő
dolgozóinak szándékos mulasztása vagy durva hanyagsága okozta.
13.2.  Csomagolások  számára  kötelező  a  könnyű  bonthatóság  és  visszaforgathatóság.
Kerülendő  a  vegyes  göngyöleg.  Természetesen  pótlódó  nyersanyagok  használata  előírt.  A
termékeket és anyagokat megfelelően bemutató tájékoztatást mellékelni kell.
13.3.  Szállító  kötelezi  magát  arra  vonatkozóan,  hogy  illegális  munkaerőt  nem  foglalkoztat.
Szállító felelős a munkaszerződések megkötéséért, érvényes tartózkodási és munkavállalási
engedélyek  beszerzéséért.  Fenti  kötelezettségének  megszegése  esetén  Szállító  köteles
Vevőt,  a  vele  szemben  támasztott  követelésektől  (ideértve  a  jogi  eljárások  költségeit  is)
mentesíteni.
13.4.  Az  áru  előállításával  kapcsolatosan,  Szállító  kötelességet  vállal  valamennyi  helyi
környezetvédelmi rendelkezés betartására, igény esetén megfelelő bizonyítás mellett.


14. Záró rendelkezések
14.1.  A Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok számára az írásos forma kötelező.  
14.2.  A  szerződésben  illetve  a  jelen  ÁBF-ben  nem  rögzített  kérdésekben  a  Magyar
Köztársaság törvényei és rendelkezési irányadóak.
14.3.  A Szerződéssel kapcsolatosan keletkezett jogvita esetén a Vevő jogosult  választása
szerint – Szállítót az alábbi helyek egyikén bírósági eljárásba vonni: (i) Szállító székhelye; (ii)
Vevő székhelye; (iii) a teljesítés helye.
14.4.  Amennyiben Szállító ellen csődeljárás indult, vagyonát bírósági vagy bíróságon kívüli
eljárásban  gondnokság  alá  helyezték,  Vevő  jogosult  a  Szerződés  nem  teljesült  részétől
visszalépni.
14.5.  Jelen  ÁBF,  ill.  a  továbbiakban  kötött  megállapodások  bármely  rendelkezésének
érvénytelensége  a  többi  rendelkezés  érvényét  nem  érinti.  A  szerződő  Felek  kötelessége  a
hatálytalanná  vált  rendelkezést  gazdasági  céljának leginkább  megfelelő  szabályozással
helyettesíteni.